现在是:
 
  首页  论文  基因中心论文

基因中心论文

2019

Yongjun Wang, Xiuting Hua, Jingsheng Xu, Zhichang Chen, Tianqu Fan, Zhaohui Zeng, Hengbo Wang,Ai-Ling Hour, Qingyi Yu, Ray Ming, Jisen Zhang*(2019).Comparative genomics revealed the gene evolution and functional divergence of magnesium transporter families in Saccharum.BMC Genomics,https://doi.org/10.1186/s12864-019-5437


2018

Jisen Zhang†*, Xingtan Zhang†, Haibao Tang†, Qing Zhang†, Xiuting Hua, Xiaokai Ma,Fan Zhu, Tyler Jones, Xinguang Zhu, John Bowers, Ching Man Wai, Chunfang Zheng, Yan Shi, Shuai Chen, Xiuming Xu, Jingjing Yue, David R. Nelson, Lixian Huang, Zhen Li, Huimin Xu,Dong Zhou, Yongjun Wang, Weichang Hu, Jishan Lin, Youjin Deng, Neha Pandey, Melina Mancini, Dessireé Zerpa, Julie K. Nguyen, Liming Wang, Liang Yu, Yinghui Xin, Liangfa Ge, Jie Arro, Jennifer O. Han, Setu Chakrabarty, Marija Pushko, Wenping Zhang, Yanhong Ma, Panpan Ma, Mingju Lv, Faming Chen, Guangyong Zheng, Jingsheng Xu, Zhenhui Yang, Fang Deng, Xuequn Chen, Zhenyang Liao, Xunxiao Zhang, Zhicong Lin, Hai Lin, Hansong Yan, Zheng Kuang, Weimin Zhong, Pingping Liang, Guofeng Wang, Yuan Yuan, Jiaxian Shi, Jinxiang Hou, Jingxian Lin, Jingjing Jin, Peijian Cao, Qiaochu Shen, Qing Jiang, Ping Zhou, Yaying Ma, Xiaodan Zhang, Rongrong Xu, Juan Liu, Yongmei Zhou, Haifeng Jia, Qing Ma, Rui Qi, Zhiliang Zhang, Jingping Fang, Hongkun Fang, Jinjin Song, Mengjuan Wang, Guangrui Dong, Gang Wang, Zheng Chen, Teng Ma, Hong Liu1, Singha R. Dhungana, Sarah E. Huss, Xiping Yang, Anupma Sharma, Jhon H. Trujillo, Maria C. Martinez, Matthew Hudson, John J. Riascos, Mary Schuler, Li Qing Chen, David M. Braun, Lei Li, Qingyi Yu, Jianping Wang, Kai Wang, Michael C. Schatz, David Heckerman, Marie-Anne Van Sluys, Glaucia Mendes Souza, Paul H. Moore, David Sankoff, Robert VanBuren, Andrew H. Paterson, Chifumi Nagai*, Ray Ming*(2018).Allele-defined genome of the autopolyploid sugarcane Saccharum spontaneum L..Nature Genetics,https://doi.org/10.1038/s41588-018-0237-2

Fan Zhu, Ching Man Wai, Jisen Zhang, Tyler C. Jones, Chifumi Nagai , Ray Ming*(2018). Differential expression of hormone related genes between extreme segregants of a Saccharum interspecific F2 population. Euphytica, 214:55. https://doi.org/10.1007/s10681-018-2137

Wei Dong, Alessandro Vannozzi, Fei Chen, Yue Hu, Zihua Chen, Liangsheng Zhang*(2018). MORC Domain Definition and Evolutionary Analysis of the MORC Gene Family in Green Plants. Genome Biology and Evolution, 10(7):1730-1744.doi:10.1093/gbe/evy136

Fei Chen, Liangsheng Zhang, Zhenguo Lin, Zong-Ming Max Cheng*(2018). Identification of a novel fused gene family implicates convergent evolution in eukaryotic calcium signaling. BMC Genomics, 19:306. https://doi.org/10.1186/s12864-018-4685

Weimin Li, Maokai Yan,  Bingyan Hu,  S. V. G. N. Priyadarshani,  Zhimin Hou,  Simon Peter Ojolo, Junjie Xiong,  Heming Zhao, Yuan Qin*(2018). Characterization and the Expression Analysis of Nitrate Transporter (NRT) Gene Family in Pineapple. Tropical Plant Biology, https://doi.org/10.1007/s12042-018-9209

Jianping Wang*, Stig Uggerhøj Andersen, Pascal Ratet(2018).Editorial: Molecular and CellularMechanisms of the Legume-RhizobiaSymbios.Frontiers in Plant Science,doi: 10.3389/fpls.2018.018

Yangyang Zheng†, Xianju Lin†, Huimin Liang, Fangfei Wang, Liyu Chen*(2018). The Long Journey of Pollen Tube in the Pistil.International Journal of Molecular Sciences,19:3529. 

Fei Chen*†, Jiawei Zhang†, Junhao Chen†, Xiaojiang Li†, Wei Dong, Jian Hu, Meigui Lin, Yanhui Liu, Guowei Li, Zhengjia Wang, Liangsheng Zhang*(2018).realDB: a genome and transcriptome resource for the red algae (phylum Rhodophyta).Database,doi: 10.1093/database/bay072

S. V. G. N. Priyadarshani†, Bingyan Hu†, Weimin Li, Hina Ali, Haifeng Jia, Lihua Zhao,Simon Peter Ojolo, Syed Muhammad Azam, Junjie Xiong, Maokai Yan, Zia ur Rahman, Qingsong Wu*, Yuan Qin*(2018).Simple protoplast isolation system for gene expression and protein interaction studies in pineapple (Ananas comosus L.).Plant Methods,14:95.

Weichang Hu†, Xiuting Hua†, Qing Zhang, Jianping Wang, Qiaochu Shen, Xingtan Zhang, Kai Wang, Qingyi Yu, Yann-Rong Lin, Ray Ming, Jisen Zhang*(2018).New insights into the evolution and functional divergence of the SWEET family in Saccharum based on comparative genomics.BMC Plant Biology,18:270.

Zhuang Meng†, Zhiliang Zhang†, Tianying Yan, Qingfang Lin, Yu Wang, Weiyuan Huang, Yongji Huang, Zhanjie Li, Qingyi Yu, Jianping Wang, Kai Wang*(2018).Comprehensively Characterizing the Cytological Features of Saccharum spontaneum by the Development of a Complete Set of Chromosome-Specific Oligo Probes.Frontiers in Plant Science,https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01624

Chenyong Miao, Jingping Fang, Delin Li, Pingping Liang, XingtanZhang, JinliangYang, James C. Schnable ,HaibaoTang*(2018).Genotype-Corrector: improved genotype calls for genetic mapping in F2 and RIL populations.Scientific Reports,8:10088.

Xing Liu†, Zhichao Sun†, Wei Dong†, Zhengjia Wang*, Liangsheng Zhang*(2018).Expansion and Functional Divergence of the SHORT VEGETATIVE PHASE(SVP) Genes in Eudico.Genome Biology and Evolution,https://doi.org/10.1093/gbe/evy235

 Youjin Deng, Tom Hsiang, Shuxian Li, Longji Lin, Qingfu Wang, Qinghe Chen, Baogui Xie*, Ray Ming*(2018).Comparison of the Mitochondrial Genome Sequences of Six Annulohypoxylon stygium Isolates Suggests Short Fragment Insertions as a Potential Factor Leading to Larger Genomic Size.Frontiers in Microbiolog,doi: 10.3389/fmicb.2018.020

Huimin Xu, Qingyi Yu, Yan Shi, Xiuting Hua, Haibao Tang, Long Yang, Ray Ming, Jisen Zhang*(2018).PGD: Pineapple Genomics Database.Horticulture Research,DOI 10.1038/s41438-018-0078-

Huiling Liu, Xiping Yang, Qian You, Jian Song, Liping Wang, Jisen Zhang, Zuhu Deng, Ray Ming, Jianping Wang*(2018).Pedigree, marker recruitment, and genetic diversity of modern sugarcane cultivars in China and the United States.Euphytica,214:48.

Pingping Liang, Hafiz Sohaib Ahmed Saqib, Xingtan Zhang, Liangsheng Zhang, Haibao Tang*(2018).Single-Base Resolution Map of Evolutionary Constraints and Annotation of Conserved Elements across Major Grass Genomes.Genome Biology and Evolution,10(2):473-488.

William H. Wadlington, Ray Ming*(2018).Development of an X‑specifc marker and identifcation of YY individuals in spinach.Theoretical and Applied Genetics,131:1987-1994.

Juan Liu, Anupma Sharma, Marie Jamille Niewiara, Ratnesh Singh, Ray Ming, Qingyi Yu*(2018).Papain-like cysteine proteases in Carica papaya: lineage-specific gene duplication and expansion.BMC Genomics,19:26.DOI 10.1186/s12864-017-4394

Yinjia Li, Sheng Zuo, Zhiliang Zhang, Zhanjie Li, Jinlei Han, Zhaoqing Chu, Robert Hasterok, Kai Wang*(2018).Centromeric DNA characterization in the model grass Brachypodium distachon provides insights on the evolution of the genus.The Plant Journal ,doi: 10.1111/tpj.13832

Liyu Chen(2018). Small peptides, big roles—RALFs regulate pollen tube growth and burst in plant reproduction. Journal of Genetics and Genomics,45,121-123.

Jisen Zhang, Qing Zhang, Leiting Li, Haibao Tang, Qiong Zhang, Yang Chen, Jie Arro,Xingtan Zhang1, Aiqin Wang,Chenyong Miao, Ray Ming*(2018). Recent Polyploidization Events in Three Saccharum Founding Species.Plant Biotechnology Journal,doi: 10.1111/pbi.12962

Hanyang Cai†, Man Zhang†, Mengnan Chai, Qing He, Xinyu Huang, Lihua Zhao, Yuan Qin*(2018). Epigenetic regulation of anthocyanin biosynthesis by an antagonistic interaction between H2A.Z and H3K4me3. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.15306

Jinlei Han, Zhiliang Zhang, Kai Wang*(2018).3C and 3C-based techniques: the powerful tools for spatial genome organization deciphering.Molecular Cytogenetics,11:21.

Man Zhang†, Yanhui Liu†, Hang Shi, Mingliang Guo, Mengnan Chai, Qing He, Maokai Yan, Du Cao, Lihua Zhao,Hanyang Cai* ,Yuan Qin*(2018).Evolutionary and expression analyses of soybean basic Leucine zipper transcription factor family.BMC Genomics,19:159.

Syed Muhammad Azam, Yanhui Liu, Zia Ur Rahman, Hina Ali, Cheng Yan, Lulu Wang, S. V. G. N. Priyadarshani, Binyan Hu, Xinyu Huang, Junjie Xiong, Yuan Qin*(2018).Identification, Characterization and Expression Profiles of Dof Transcription Factors in Pineapple (Ananas comosus L).Tropical Plant Biology,11:49-64.

Guangrui Dong, Jiao Shen, Qing Zhang, Jianping Wang, Qingyi Yu, Ray Ming, Kai Wang,Jisen Zhang*(2018).Development and Applications of Chromosome-Specific Cytogenetic BAC-FISH Probes in S. spontaneum.Frontiers in Plant Science,doi: 10.3389/fpls.2018.002

Fei Chen†, Wei Dong†, Jiawei Zhang, Xinyue Guo, Junhao Chen, Zhengjia Wang,Zhenguo Lin, Haibao Tang, Liangsheng Zhang*(2018).The Sequenced Angiosperm Genomes and Genome Databases.Frontiers in Plant Science,doi: 10.3389/fpls.2018.004

Juan Liu, Laura Chatham, Rishi Arya, Qingyi Yu, Ray Ming*(2018).Differential methylation and expression of HUA1 ortholog in three sex types of papaya.Plant Science,272:99-106.

董广蕊,石佳仙,侯藹玲,张积森.甘蔗基因组研究进展[J].生物技术,2018,28(03):296-301.

李珍,华秀婷,张积森.高等植物WRKY转录因子家族的演化及功能研究进展[J].热带作物学报,2018,39(02):405-414.

李晶,窦润秋,周栋,周平.不同果肉颜色蜜柚番茄红素环化酶基因的表达分析[J].东南园艺,2018,6(01):13-16.

钟伟民,张兴坦,赵茜,马东娜,唐海宝.三代测序PacBio在转录组研究中的应用[J].福建农林大学学报(自然科学版),2018(05):524-529.

刘逸,林瀚,韩晓文,兰思仁,刘仲健,罗毅波,马晓开.组学时代下植物—传粉者互作的研究[J].福建农林大学学报(自然科学版),2018,47(06):641-649.

柯常姣,陈立余.TOD1在被子植物中保守地调控花粉管膨压[A]. 中国植物学会(Botanical Society of China).中国植物学会八十五周年学术年会论文摘要汇编(1993-2018)[C].中国植物学会(Botanical Society of China):云南省科学技术协会,2018:1.


2017

Xingtan Zhang, Xuequn Chen, Pingping Liang, Haibao Tang*(2017).Cataloguing Plant Genome Structural
Variations.Current Issues In Molecular Biology,27:181-149.

Fei Chen, Yue Hu, Alessandro Vannozzi, Kangcheng Wu, Hanyang Cai, Yuan Qin, Alison Mullis, Zhenguo Lin*, Liangsheng Zhang*(2017).The WRKY Transcription Factor Family in Model Plants and Crops.Critical Reviews in Plant Sciences,36(5-6):311-335.

Hanyang Cai†, Lihua Zhao†, Lulu Wang, Man Zhang, Zhenxia Su, Yan Cheng, Heming Zhao,Yuan Qin*(2017). ERECTA signaling controls Arabidopsis inflorescence architecture through chromatin-mediated activation of PRE1 expression. New Phytologist, DOI: 10.1111/nph.14521

Piaojuan Chen, Yi Li, Lihua Zhao, Zhimin Hou, Maokai Yan, Bingyan Hu, Yanhui Liu, Syed Muhammad Azam, Ziyan Zhang, Zia ur Rahman, Liping Liu, Yuan Qin*(2017).Genome-Wide Identification and Expression Profiling of ATP-Binding Cassette (ABC) Transporter Gene Family in Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) Reveal the Role of AcABCG38 in Pollen Development.Frontiers in Plant Science,doi: 10.3389/fpls.2017.021

Ching Man Wai,Jisen Zhang, Tyler C. Jones, Chifumi Nagai, Ray Ming*(2017). Cell wall metabolism and hexose allocation contribute to biomass accumulation in high yielding extreme segregants of a Saccharum interspecific F2 population.BMC Genomics,18:773.https://doi.org/10.1186/s12864-017-4158-8

Aijuan Xue, Zhen Li, Muchen Cai, Qing Zhang, Xingtan Zhang, Ray Ming, Jisen Zhang*(2017).Identification and Characterization of microRNAs from Saccharum officinarum by deep sequencing. Tropical Plant Biology,DOI: 10.1007/s12042-017-9190-y

Qing Zhang, Muchen Cai, Xiaomin Yu, Lishan Wang,Chunfang Guo, Ray Ming, Jisen Zhang*(2017). Transcriptome dynamics of Camellia sinensis in response to continuous salinity and drought stress. Tree Genetics & Genomes,13:78. DOI: 10.1007/s11295-017-1161-9

Hina Ali,Yanhui Liu,Syed Muhammad Azam,Zia ur Rahman,S. V. G. N. Priyadarshani, Weimin Li,Xinyu Huang, Bingyan Hu,Junjie Xiong,Umair Ali,Yuan Qin*(2017).Genomic survey, characterization and expression profile analysis of the SBP genes in pineapple (Ananascomosus L.).International Journal of Genomics,https://doi.org/10.1155/2017/10328

Lihua Zhao,Hanyang Cai, Zhenxia Su, Lulu Wang, Xinyu Huang, Man Zhang, Piaojuan Chen,Xiaozhuan Dai, Heming Zhao, Ravishankar Palanivelu, Xuemei Chen*, Yuan Qin*(2017).KLU suppresses megasporocyte cell fate through SWR1-mediated activation of WRKY28 expression in Arabidopsis.PNAS,www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.171605411

Zhenxia Su†,Lihua Zhao†,Yuanyuan Zhao,Shaofang Li,SoYoun Won,Hanyang Cai,Lulu Wang,Zhenfang Li,Piaojuan Chen,Yuan Qin*,Xuemei Chen*(2017).The THO Complex Non-Cell-Autonomously Represses Female Germline Specification through the  TAS3-ARF3  Module.Current Biology, http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.05.021

Yihong Chen, Qing Zhang, Weichang Hu, Xingtan Zhang, Liming Wang, Xiuting Hua, Qingyi Yu,Ray Ming, Jisen Zhang *(2017).Evolution and expression of the fructokinase gene family in Saccharum. BMC Genomics (2017) 18:197.DOI 10.1186/s12864-017-3535-7

Zhenxia Su, Lulu Wang,Weimin Li,Lihua Zhao,Xinyu Huang,Syed Muhammad Azam,Yuan Qin*(2017).Genome-Wide Identification of Auxin Response Factor (ARF)Genes Family and its Tissue-Specific Prominent Expression in Pineapple (Ananas comosus).Tropical Plant Biology,DOI 10.1007/s12042-017-9187-6

Ching Man Wai†,Robert VanBuren†,Jisen Zhang, Lixian Huang,Wenjing Miao,Patrick P. Edger,Won C. Yim,Henry D. Priest, Blake C. Meyers,Todd Mockler,J. Andrew C. Smith,John C. Cushman,Ray Ming*(2017).Temporal and spatial transcriptomic and microRNA dynamics of CAM photosynthesis in pineapple.the Plant Journal, DOI: 10.1111/tpj.13630

Liming Wang, Yuexia Zheng, Shihui Ding, Qing Zhang, Youqiang Chen, Jisen Zhang*(2017).Molecular cloning, structure, phylogeny and expression analysis of the invertase gene family in sugarcane.BMC Plant Biology, DOI: 10.1186/s12870-017-1052-0

Haibao Tang(2017).Disentangling a polyploid genome.Nature Plants,

Xiaozhuan Dai†, Youhuang Bai†, Lihmeua Zhao†, Xianying Dou†, Yanhui Liu, LuluWang, Yi Li, Weimin Li, Yanan Hui, Xinyu Huang, Zonghua Wang*, Yuan Qin*(2017).H2A.Z represses gene expression by modulating promoter nucleosome structure and enhancer histone modifications in Arabidopsis.MolecularPlant,http://www.cell.com/molecular-plant/abstract/S1674-2052(17)30270-8

Fei Chen, Xing Liu, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Haibao Tang, Liangsheng Zhang*(2017).Water lilies as emerging models for Darwin’s abominable mystery.Horticulture Research,4:17051.

Chen F, Zhang X,Liu X,Zhang L*(2017). Evolutionary Analysis of MIKCc-Type MADS-Box Genes in Gymnosperms and Angiosperms.Frontiers in Plant Science,8:895. doi: 10.3389/fpls.2017.00895. 

Wenpan Zhang†, Sheng Zuo†, Zhanjie Li, Zhuang Meng, Jinlei Han, Junqi Song,Yong-Bao Pan, Kai Wang*(2017). Isolation and characterization of centromeric repetitive DNA sequences in Saccharum spontaneum. Scientific Reports, 7, 41659.  

Zhenyang Liao, Qingyi Yu, Ray Ming*(2017). Development of male specific markers and identification of sex reversal mutants in papaya. Euphytica. 213:53

Zhuang Meng, Xiaoxu Hu, Zhiliang Zhang, Zhanjie Li, Qingfang Lin, Mei Yang , Pingfang Yang , Ray Ming , Qingyi Yu , Kai Wang *(2017).Chromosome Nomenclature and Cytological Characterization of Sacred Lotus.Cytogenetic and Genome Research,153(4):223-231.

Zia ur Rahman, Syed Muhammad Azam, Yanhui Liu, Cheng Yan, Hina Ali, Lihua Zhao, Piaojuan Chen, Li Yi, S. V. G. N. Priyadarshani, Qin Yuan*(2017).Expression Profiles of Wuschel-Related Homeobox Gene Familyin Pineapple (Ananas comosus L).Tropical Plant Biology,10:204-215.

王路路, 秦源*. 植物雌配子体发育的分子调控. 生命科学,2017,29(3):310-318. (核心期刊CSCD-C)

韩金磊,李占杰,王凯.基于开放染色质的全基因组水平转录调控元件的研究方法与进展[J].福建农林大学学报(自然科学版),2017,46(01):1-8. 

丘伟劲,刘静,周平,明瑞光.番木瓜环斑病相关基因表达分析[J].东南园艺,2017,5(02):5-8.

刘静,丘伟劲,周平,明瑞光.番木瓜3个品种中不同性别植株的光合速率测定[J].东南园艺,2017,5(02):9-12.


2016
Robert VanBuren†, Ching Man Wai†, Jisen Zhang, Jennifer Han, Jie Arro, Zhicong Lin, Zhenyang Liao,Qingyi Yu, Ming-Li Wang, Francis Zee, Richard C. Moore, Deborah Charlesworth, Ray Ming*(2016).Extremely low nucleotide diversity in the X-linked region of papaya caused by a strong selective sweep.Genome Biology,17:230.DOI10.1186/s13059-016-1095-9

Liangsheng Zhang*, Fei Chen, Guo-Qiang Zhang, Yong-Qiang Zhang, Shance Ni, Jin-Song Xiong, Zhenguo Lin, Zong-Ming (Max) Cheng*, Zhong-Jian Liu* (2016). Origin and mechanism of crassulacean acid metabolism in orchids as implied by comparative transcriptomics and genomics of the carbon fixation pathway. The Plant Journal, DOI: 10.1111/tpj.13159

Qing Zhang, Weichang Hu, Fan Zhu, Liming Wang, Qingyi Yu3, Ray Ming, Jisen Zhang*(2016).Structure, phylogeny, allelic haplotypes and expression of sucrose transporter gene families in Saccharum.BMC Genomics,17:88.DOI: 10.1186/s12864-016-2419-6

Jisen Zhang, Anupma Sharma, Qingyi Yu, Jianping Wang, Leiting Li, Lin Zhu, Xingtan Zhang,Youqiang Chen, Ray Ming*(2016).Comparative structural analysis of Bru1 region homeologs in Saccharum spontaneum and S. officinarum.BMC Genomics,17:466.DOI 10.1186/s12864-016-2817-9

Jingping Fang, Aiting Lin, Weijing Qiu, Hanyang Cai, Muhammad Umar, Rukai Chen, Ray Ming* (2016). Transcriptome Profiling Revealed Stress-Induced and Disease Resistance Genes Up-Regulated in PRSV Resistant Transgenic Papaya. Frontiers in Plant Science,7(855). doi: 10.3389/fpls.2016.00855

Jinlei Han,Rick E Masonbrink,Wenbo Shan,Fengqin Song,Jisen Zhang,Weichang Yu,Kunbo Wang,Yufeng Wu,Haibao Tang,Jonathan F Wendel,Kai Wang* (2016). Rapidproliferationand nucleolar organizer targeting centromeric retrotransposonsin cotton. Plant Journal, doi: 10.1111/tpj.13309

Ray Ming, Ching Man Wai, Romain Guyot (2016). Pineapple Genome: A Reference for Monocots and CAM Photosynthesis. Trends in Genetics,http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2016.08.008

Hai Lin,Zhenyang Liao,Lingmao Zhang, Qingyi Yu*(2016).Transcriptome analysis of the male-to-hermaphrodite sex reversal induced by low temperature in papaya. Tree Genetics & Genomes, 12 (94):DOI 10.1007/s11295-016-1055-2

Xiaodan Zhang,Pingping Liang,Ray Ming* (2016).Genome-Wide Identification and Characterization of Nucleotide-Binding Site (NBS) Resistance Genes in Pineapple. Tropical Plant Biology, 9: 187-199. DOI 10.1007/s12042-016-9178-z

Wenbo Shan,Yanqin Jiang,Jinlei Han, Kai Wang *(2016). Comprehensive cytological characterization of the Gossypium hirsutum genome based on the development of a set of chromosome cytological markers. The Crop Journal, 4(4): 256–265. http://dx.doi.org/10.1016/j.cj.2016.04.001

Jingping Fang, Aiting Lin ,Weijing Qiu, Hanyang Cai , Muhammad Umar,Rukai Chen, Ray Ming,*(2016). Genome-wide comparative analysis of microsatellites in pineapple. Tropical Plant Biology, 9: 117-135.

Jingping Fang, Andrew Wood, Rukai Chen, Ray Ming*(2016). Molecular basis of off-type microsatellite markers in papaya. Euphytica, 209(2):323-339. DOI: 10.1007/s10681-015-1630-x

韩金磊,吴为人,王凯.染色体构象及其研究方法—3C技术[J].分子植物育种,2016,14(12):3501-3510.

张清,胡伟长,张积森.植物蔗糖转运蛋白研究进展[J].热带作物学报,2016,37(01):193-202. 


2015

Huibo Ren, Deshu Lin* (2015). ROP GTPase Regulation of Auxin Transport in Arabidopsis. Molecular Plant, 8(2):193-195.

Deshu Lin*, Huibo Ren ,Ying Fu (2015). ROP GTPase-mediated auxin signaling regulates pavement cell  interdigitation in Arabidopsis thaliana. Journal of Integrative Plant Biology,  57(1):31-39.

Robert VanBuren, Fanchang Zeng, Cuixia Chen, Jisen Zhang, Ching Man  Wai,Jennifer Han, Rishi Aryal, Andrea R. Gschwend, Jianping Wang,Jong-Kuk Na,  Lixian Huang, Lingmao Zhang, Wenjing Miao, Jiqing Gou,Jie Arro, Romain Guyot,  Richard C. Moore,Ming-Li Wang, Francis Zee,Deborah Charlesworth, Paul H. Moore,  Qingyi Yu, Ray Ming* (2015). Origin and domestication of papaya  Yh chromosome. Genome Research, 25(4):524-533.

Ray Ming*, Ching Man Wai (2015).  Assembling allopolyploidgenomes:no longer formidable. Genome Biology,  16(1):27.

Haibao Tang*, Xingtan Zhang, Chenyong Miao, Jisen Zhang, Ray Ming,  James C Schnable,Patrick S Schnable, Eric Lyons, Jianguo Lu (2015). ALLMAPS:  robust scaffold ordering based on multiple maps. Genome Biology, 16(1):  3.

Haibao Tang*, Eric Lyons, Christopher D Town (2015). Optical mapping in plant comparative genomics. Gigascience, 4:  3.

Yuan Qin, Ramin Yadegari, Ravishankar Palanivelu (2015).  ACTIN-RELATED PROTEIN 6 regulates DISRUPTED MEIOTIC cDNA 1 gene expression in  ovules. Molecular Reproduction and Development, 82(7-8):  499.

Yuan Qin, Juan Dong* (2015). Focusing on the focus: what else beyond  the master switches for polar cell growth. Molecular Plant, 8(4):  582-594.

Ray Ming*, Robert VanBuren, Ching Man Wai, Haibao Tang, Michael C  Schatz,John E Bowers, Eric Lyons, Ming-Li Wang, Jung Chen, Eric Biggers, Jisen  Zhang, Lixian Huang,Lingmao Zhang, Wenjing Miao, Jian Zhang, Zhangyao Ye,  Chenyong Miao, Zhicong Lin,Hao Wang, Hongye Zhou, Won C Yim, Henry D Priest,  Chunfang Zheng, Margaret Woodhouse,Patrick P Edger, Romain Guyot, Hao-Bo Guo,  Hong Guo, Guangyong Zheng, Ratnesh Singh,Anupma Sharma, Xiangjia Min, Yun Zheng,  Hayan Lee, James Gurtowski, Fritz J Sedlazeck,Alex Harkess, Michael R McKain,  Zhenyang Liao, Jingping Fang, Juan Liu, Xiaodan Zhang,Qing Zhang, Weichang Hu,  Yuan Qin, Kai Wang, Li-Yu Chen, Neil Shirley, Yann-Rong Lin,Li-Yu Liu, Alvaro G  Hernandez, Chris L Wright, Vincent Bulone, Gerald A Tuskan, Katy Heath,Francis  Zee, Paul H Moore, Ramanjulu Sunkar, James H Leebens-Mack, Todd Mockler,Jeffrey  L Bennetzen, Michael Freeling, David Sankoff, Andrew H Paterson, Xinguang  Zhu,Xiaohan Yang, J Andrew C Smith, John C Cushman, Robert E Paull*, Qingyi Yu*  (2015). The pineapple genome and the evolution of CAM photosynthesis.  Nature Genetics. doi:10.1038/ng.3435

Jinlei Han,Baoliang Zhou,Wenbo Shan,Liying Yu,Weiren Wu,Kai Wang* (2015). A and D genomes spatial separation at somatic metaphase in tetraploid  cotton: evidence for genomic disposition in a polyploid plant. Plant  Journal. DOI: 10.1111/tpj.13074

Haibao Tang , Matthew D. Bomhoff, Evan Briones, Liangsheng Zhang,  James C. Schnable, Eric Lyons* (2015). SynFind: compiling syntenic regions  across any set of genomes on demand. Genome Biology and Evolution.  doi: 10.1093/gbe/evv219


2014

Haibao Tang*, Eric Lyons, James C. Schnable(2014). Early History of  the Angiosperms. Advances in Botanical Research,  69:195-222.

Jisen Zhang, Adnane Boualem, Abdelhafid Bendahmane*,Ray Ming*(2014).  Genomics of sex determination. Current Opinionin Plant  Biology,18:110-116.

Jisen Zhang, Juan Liu, Ray Ming* (2014). Genomic analyses of the CAM  plant pineapple. Journal of Experimental Botany, 65(13):  3395-3404.

Lihua Zhao, Jiangman He, Hanyang Cai, Haiyan Lin, Renyi Liu, Zhenbiao  Yang, Yuan Qin* (2014). Comparative expression profiling reveals novel gene  functions in female meiosis and gametophyte development in Arabidopsis. Plant Journal, 80 (4): 615-628.


2013

Jianping Wang*, Spurthi Nayak, Karen Koch, Ray Ming(2013). Carbon  partitioning in sugarcane (Saccharum species). Frontiers in Plant Science, 4: 201.