Electrochemical Sensor of 4-Aminobutyric Acid Based on Molecularly Imprinted Electropolymer
发布时间: 2015-03-17   信息员:   浏览次数: 188
 

Xinyu Zheng,Ruiyu Lin,Xuechou Zhou,Lingling Zhang and Wenxiong Lin.Electrochemical Sensor of 4-Aminobutyric Acid Based on Molecularly Imprinted Electropolymer. Analytical methods. 2012, 4(2):482-487electrochemical sensor of 4-aminobutyric acid based on molecularly imprinted electropolymer.pdf